Декларация (Политика) за поверителност на данните на WeRock.bgВъведение

Настоящата декларация (политика) за поверителност е утвърдена от WeRock.bg и е в сила от 1 януари 2019 г. Моля, имайте предвид, че декларацията (политика) за поверителност редовно ще бъде актуализирана, за да отразява промените в начина, по който обработваме Вашите лични данни, и всички промени в приложимите закони.

Настоящата декларация за поверителност Ви разкрива основаната информация, което трябва да знаете за това как WeRock.bg (нар. "WeRock.bg", "ние", "администратор"), администриран от Лекс.бг ЕАД, ЕИК 131468681, със седалище и адрес на управление на гр. София, р-н "Триадица", ул. "Княз Борис I" 93, защитава личните данни, които обработва и контролира във връзка с Вас ("Вашите лични данни" и какви права имате, във връзка с обработката на личните Ви данни).

Настоящата декларация (политика) за поверителност предоставя общ преглед на най-честите дейности на WeRock.bg по обработка на Вашите лични данни. Моля, обърнете внимание, че някои специфични дейности за обработка могат да бъдат предмет на отделно и индивидуално деклариране за поверителност.

По-долу първо ще представим общо описание на начина, по който WeRock.bg защитава Вашите лични данни. По-нататък ще включваме по-конкретна информация за следното:


o Как използваме личните данни, когато посещавате уебсайта WeRock.bg?
o Как използваме "бисквитки" (и други технологии за проследяване)?
o Как използваме личните данни за маркетингови цели?Уредбата относно личните данни и тяхното обработване се съдържа основно в Регламент (ЕС) 2016/679 и в Закона за защита на личните данни.


Общ регламент за защита на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) ("ОРЗД") има пряко действие, но същевременно представлява рамков закон (т.нар. omnibus), който в известна степен предполага изменение в законодателството на държавите членки в областта на защитата на личните данни, както и възможност за въвеждането на специфични разпоредби с цел да се адаптира прилагането на съдържащи се в ОРЗД правила. Неговата цел е да защитава правата и свободите на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато такова е необходимо, че се обработват с тяхно съгласие.Обхват на Общия регламент за защита на данните

Материален обхват (член 2 от ОРЗД) – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

Териториален обхват (член 3 от ОРЗД) – правилата на ОРЗД ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.


Принципи

Цялостната обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от ОРЗД. Политиките и процедурите на WeRock.bg имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

Законосъобразност – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като "основания за обработване", например "съгласие".

Добросъвестност – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Прозрачност – ОРЗД включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 12, 13 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че декларациите за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.


Основни Понятия

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Специални категории лични данни – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни, отнасящи се до здравето, или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуалната ориентация.

Обработване – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или от правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
Обработващ лични данни – означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Субект на данните – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни, съхранявани от администратора.

Съгласие на субекта на данните – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Профилиране – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Нарушение на сигурността на лични данни – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Получател – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна, или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за "получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

Трета страна – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

В чл. 4 от ОРЗД се съдържат дефинициите за всяко от горните понятия.


1. Как защитаваме вашите лични данни?

WeRock.bg придава голямо значение на правото Ви на личен живот и защита на Вашите лични данни. Искаме да се чувствате сигурни, че когато комуникирате с WeRock.bg, Вашите лични данни са в добри ръце.

WeRock.bg защитава Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони и политиката ни за поверителност на данните. Освен това WeRock.bg поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу неразрешено или незаконно обработване и/или срещу случайна загуба, промяна, разкриване или достъп, или случайно, или незаконно унищожаване, или повреждане.


1.1. Кои категории лични данни събираме и как обработваме тези лични данни?

Събираме лични данни на нашите служители, потенциални служители, клиенти, доставчици, бизнес контакти, акционери и потребители на уебсайтове. Ако данните, които събираме, не са посочени в настоящата декларация (политика) за поверителност, ние ще предоставим на физическите лица (когато това се изисква от закона) подходящо известие кои други данни ще бъдат събрани и как ще бъдат използвани.

По-специално, личните данни, които събираме, включват категориите лични данни, описани в разделите Как използваме личните данни, когато посещавате уебсайта WeRock.bg?, Как използваме "бисквитки" (и други технологии за проследяване)?, и Как използваме личните данни за маркетингови цели?, както и всякакви други категории лични данни, посочени в настоящата декларация (политика) за поверителност или в други изявления, които сте получили.

С изключение на определена информация, която се изисква от закона, Вашето решение да ни предоставите лични данни, е доброволно. Следователно няма да бъдете подложени на неблагоприятни последици, ако не желаете да ни предоставите своите лични данни. Имайте предвид обаче, че ако не предоставите определена информация, може да не успеем да постигнем някои или всички цели, посочени в настоящата декларация за поверителност, и може да не успеете да използвате определени инструменти и системи, които изискват използването на такива лични данни. За повече актуална информация относно тези инструменти и системи можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните (gdpr@werock.bg).

Ако ни предоставите лични данни на друго лице (напр. за потенциален служител, съдействате на лице да получи услуга от нас), Вие сте отговорни за това, че лицето Ви е предоставило личните си данни законно и е запознато с информацията, съдържаща се в настоящата декларация за поверителност, и че лицето е съгласно със споделянето на информацията с WeRock.bg.

Посочените в настоящата декларация (политика) за поверителност категории лични данни са получени или пряко от Вас (например, когато предоставяте информация, за да се регистрирате за бюлетин, или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт), или непряко от определени трети страни (напр. чрез технологията на уебсайта, от наши партньори). Тези трети страни могат да включват публични органи, обществени уебсайтове и социални медии, както и доставчици. За повече актуална информация относно третите страни можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните (gdpr@werock.bg).


1.2. За какви цели и на кое правно основание използваме Вашите лични данни?

WeRock.bg използва Вашите лични данни само когато това се изисква за конкретни цели, както е обяснено в настоящата декларация (политика) за поверителност.

Когато декларацията (политика) за поверителност разкрива, че разчитаме на законните си интереси за дадена цел, то в такива случаи считаме, че нашите законни интереси не пренебрегват Вашите интереси, права или свободи, поради:

(I) прозрачността, която предоставяме по отношение на дейност по обработване;
(II) подходът ни по отношение на личната неприкосновеност;
(III) нашите редовни прегледи на поверителността и
(IV) правата, които имате, във връзка с дейност по обработване.


Ние ще обработваме Вашите лични данни за горепосочените цели въз основа на Вашето предварително съгласие, доколкото това съгласие е задължително, съгласно приложимите закони.

Ние няма да използваме Вашите лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които сте били информирани, освен ако това не е задължително или разрешено от закона, или е във Ваш жизнен интерес (напр. в случай на спешна медицинска помощ).


1.3. Ще споделяме ли личните Ви данни с трети страни?

Ние можем да прехвърляме лични данни на наши доставчици на услуги, професионални консултанти, обществени и правителствени органи или на трети страни, във връзка с (потенциална) корпоративна или търговска сделка. Тези трети страни могат да се намират в други държави. Преди да направим това, ние ще предприемем необходимите стъпки, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще получат адекватна защита, както се изисква от съответните закони за защита на личните данни и вътрешните политики на WeRock.bg.

Освен ако не сте уведомени по друг начин, всяко прехвърляне на лични данни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) на трети страни извън ЕИП ще се основава на решение за адекватност или ще се регулира от стандартните договорни клаузи. Всяко прехвърляне на Вашите лични данни, които не са свързани с ЕИП, ще се извършва в съответствие с подходящите международни механизми и стандарти за трансфер на данни.

Независимо дали WeRock.bg действа в качеството си на администратор, който възлага на обработващ лични данни, или в качеството си на обработващ лични данни за друг администратор или съвместен администратор, при всяко положение съответните условия се обективират в писмен договор съгласно член 26 или член 28 от ОРЗД.


1.4. Как третираме "чувствителните данни"?

Обикновено не събираме чувствителни данни (известни също като специални категории данни) чрез нашия уебсайт или по друг начин. В ограничените случаи, в които събираме такива данни, ние ще направим това в съответствие с изискванията на закона за поверителност на данните и/или ще поискаме Вашето съгласие.

Терминът "чувствителни данни" се отнася до различните категории лични данни, определени от законите за защита на данните, като изискващи специално третиране, включително, при определени обстоятелства, необходимостта от получаване на изрично съгласие от Вас. Тези категории включват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски или други подобни вярвания, членство в синдикат, физическо или психическо здраве, биометрични или генетични данни, сексуален живот или ориентация или осъдителни присъди и престъпления (включително информация за предполагаеми престъпни дейности).


1.5. Какви мерки за сигурност на данните прилагаме?

Ние поддържаме организационни, физически и технически мерки за сигурност за всички лични данни, които притежаваме. Разполагаме с протоколи, проверки и съответни политики, процедури и насоки за поддържане на тези договорености, като се вземат предвид рисковете, свързани с категориите лични данни и обработката, която предприемаме.

Ние прилагаме водещи мерки за сигурност на пазара за защита на Вашите лични данни.

По отношение на използването от Ваша страна на нашия уебсайт имайте предвид, че свободният характер на интернет предполага информацията и личните данни да се разпространяват по мрежи, които Ви свързват с нашите системи без мерки за сигурност и могат да бъдат достъпни и използвани от хора, различни от тези, за които данните са предназначени.


1.6. Къде ще бъдат обработвани Вашите лични данни?

Като организация с множество онлайн операции, личните данни, които събираме, може да се наложи да бъдат прехвърлени или да бъдат достъпни в международен план, във връзка с бизнеса на WeRock.bg и между свързаните с нея лица. Понастоящем личните данни, които събираме, се обработват предимно в Република България и в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и не се предоставят на трети страни извън ЕИП.

1.7. Колко време ще се запазват от нас Вашите лични данни?

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо. Поддържаме конкретни политики и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат изтривани след разумен срок, съгласно следните критерии за запазване:

o Запазваме данните Ви, докато имаме текущи взаимоотношения с Вас.
o Ще запазим данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставим услуги.
o Запазваме данните Ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне съответствие с нашите законови и договорни задължения.


1.8. Какви права имате относно обработката на личните Ви данни?

Вие имате право (при обстоятелствата и при условията, и при спазване на изключенията, посочени в приложимото законодателство) да:

o Поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас: това право Ви дава възможност да знаете дали обработваме лични данни за Вас и ако го направим, да получите информация за тях и копие от тези лични данни.
o Поискате коригиране на личните Ви данни: това право ви дава възможност да коригирате личните си данни, ако те са неточни или непълни.
o Възразите срещу обработката на Вашите лични данни: това право Ви дава възможност да поискате WeRock.bg да не обработва личните Ви данни.
o Поискате изтриване на Вашите лични данни: това право ви дава възможност да поискате изтриване на Вашите лични данни, включително, когато такива лични данни вече няма да са необходими за постигане на целите.
o Поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни: това право Ви дава възможност да поискате WeRock.bg да обработва Вашите лични данни само при ограничени обстоятелства, включително и с Вашето съгласие.
o Поискате преносимост на Вашите лични данни: това право Ви дава възможност да получите копие (в структуриран, често използван и машинно четим формат) на лични данни, които сте предоставили на WeRock.bg, или да поискате от WeRock.bg да предаде такива лични данни на друг администратор.


До степента, в която обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с Отговорника по защита на данните (gdpr@werock.bg) на WeRock.bg. Моля, обърнете внимание, че това няма да засегне правото на WeRock.bg да обработва лични данни, получени преди оттеглянето на Вашето съгласие, или правото си да продължи да обработва част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на Вашето съгласие.

Съществуват и случаи, в които от нас можете да получите частично съдействие в рамките на закона при упражняването на Вашите права (например при коригиране на лични данни, които ние сме задължени по силата на правно основание да поддържаме стриктно във вида, в който сме ги получили от трети страни, включително получени от публични регистри, съобразно закона), в актуалността към момента, в който сме ги получили, и съответно ще можем единствено да Ви насочим към тези трети страни, за да упражните правата си спрямо тях.

Ако въпреки нашите ангажименти и усилия да защитим Вашите лични данни считате, че Вашите права за поверителност на данните са били нарушени, WeRock.bg ще разгледа всяко запитване или жалба в тази насока. Имате право по всяко време да регистрирате жалба директно в съответния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. "проф. Цветан Лазаров” No. 2 Интернет страница: www.cpdp.bg ; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518, или да предявите иск срещу WeRock.bg пред съответния компетентен съд.


2. Как използваме лични данни, когато посещавате уебсайта WeRock.bg?


В допълнение към информацията, посочена по-горе, в следващите раздели се описва как използваме личните данни, когато посещавате уебсайта WeRock.bg:

o Какви лични данни събираме?
o Включваме ли (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни?
o Как използваме личните данни, които събираме от нашия уебсайт?


2.1. Какви лични данни събираме?

WeRock.bg събира лични данни чрез своя уебсайт основно по два начина:

o пряко (например, когато предоставяте лични данни, за да се регистрирате за бюлетин или да се регистрирате, за да коментирате във форум към уебсайт или чрез друга регистрация и др.); и
o непряко (например чрез технологията на нашия уебсайт).


Можем да събираме и обработваме следните лични данни:

o Лични данни, които предоставяте, като попълвате формуляри на нашия уебсайт. Това включва регистрация за използване на уебсайта, абониране за услуги, бюлетини и съобщения, регистрация за конференция или допълнителна информация. Страниците, които събират този вид лични данни, могат да предоставят допълнителна информация относно причините, поради които личните Ви данни са необходими и как ще бъдат използвани. От Вас зависи изцяло дали искате да ги предоставите.
o Ако се свържете с нас, може да запазим запис от кореспонденцията.
o Може да Ви помолим да попълните проучванията, които използваме за научни цели, въпреки че не е нужно да отговаряте на тях.
o Всички публикации, коментари или друго съдържание, които качвате или публикувате на уебсайта WeRock.bg.
o Нашият уебсайт събира лични данни за Вашия компютър, включително (където е наличен) за Вашия IP адрес, операционна система и вид браузър, за администриране на системата, филтриране на трафика, търсене на потребителски домейни и отчитане на статистически данни.
o Подробности за посещенията Ви в нашия уебсайт, страниците, които преглеждате, и ресурсите, до които имате достъп или изтегляте, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници и други комуникационни данни. Моля, вижте Политиката за "бисквитки" по-долу за повече информация.


2.2. Включваме ли (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни?

Нашия уебсайт може да включва:

o Връзки към и от уебсайтовете на нашите партньорски мрежи и рекламодатели.
o Някои програми (приспособления и приложения) на трети страни. В такъв случай имайте предвид, че тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни, събрани чрез такива програми, за свои собствени цели.


Ние не поемаме никаква гаранция или отговорност за уебсайтове или програми на такива трети страни. Моля, проверете условията за ползване и декларациите за поверителност на третите страни, преди да използвате и предоставяте информация на уебсайтовете и програмите на тези трети страни.


2.3. Как използваме личните данни, които събираме от нашия уебсайт?

Използваме лични данни за целите, описани в раздела За какви цели и на кое правно основание използваме Вашите лични данни по-горе, както и за да Ви предоставим информация, която поискате, обработка на заявки за работа онлайн и за други цели, които ще ви опишем в точката, където се събират. Например:

o Да изпълни Вашите искания за статии, бюлетини или друго съдържание.
o За проучвания и въпросници.
o За да персонализирате достъпа си в наш уебсайт.
o Да се ​​свържем с Вас за маркетингови цели.


Анализираме информацията за Вашия IP и браузър, за да определим кой е най-ефективният за нашия уебсайт, за да ни помогне да открием начини да го подобрим и да го направим по-ефективен. Моля, вижте Политиката за "бисквитки" по-долу за повече информация.


3. Как използваме "бисквитки" (и други технологии за проследяване)?


Моля, вижте Политиката за "бисквитки" за повече подробности.


4. Как използваме лични данни за маркетингови цели?

В допълнение към информацията, посочена по-горе, в следващите раздели се описва как използваме лични данни за маркетингови цели:

o Какви са източниците на маркетингови данни?
o Изпращаме ли целеви имейли?
o Поддържаме ли бази данни за управление на връзките с клиентите?
o Съчетаваме ли и анализираме ли лични данни?
o Споделяме ли лични данни с трети страни?
o Какви са Вашите права по отношение на маркетинговите съобщения?


4.1. Какви са източниците на маркетингови данни?

По-голямата част от личните данни, които събираме и използваме за маркетингови цели, са свързани с отделни служители на нашите клиенти и други партньори, с които имаме съществуващи бизнес отношения. Също така можем да получим информация за контакт от публични източници, включително съдържание, публикувано в социални медии, за да направим първоначален контакт със съответното лице в клиентска или друга компания.


4.2. Изпращаме ли целеви имейли?

Изпращаме търговски съобщения на физически лица в клиентски или други компании, с които искаме да развием или поддържаме бизнес отношения в съответствие с приложимите закони за маркетинг. Нашите целеви съобщения по електронната поща обикновено включват пикселни маркери, "бисквитки" и подобни технологии, които ни позволяват да знаем дали отваряте, четете или изтривате съобщението и връзките, върху които може да кликнете. Когато кликнете върху връзка в маркетингово съобщение, което получавате от WeRock.bg, ще използваме "бисквитки", за да регистрираме какви уебстраници виждате и какво съдържание изтегляте от нашия уебсайт, дори ако не сте регистрирани или не сте влезли в нашия уебсайт.

Целевите електронни съобщения от WeRock.bg могат да включват допълнителна информация за поверителността на данните, както се изисква от приложимите закони.


4.3. Поддържаме ли бази данни за управление на връзките с клиентите?

Подобно на повечето компании, WeRock.bg използва технологията за управление на връзките с клиентите, за да управлява и проследява нашите маркетингови усилия. Нашите бази данни за връзка с клиенти включват лични данни, принадлежащи на физически лица на нашия клиент и други компании, с които вече имаме бизнес отношения или искаме да развием такива. Личните данни, използвани за тези цели, включват съответната бизнес информация като: данни за контакт, обществено достъпна информация (напр. членство в бордовете, публикувани статии, прессъобщения, публикации в социални медии, електронната поща (включително уеб активността, следваща връзките от нашите имейли), активността на уебсайта на регистрираните потребители на нашия уебсайт и друга бизнес информация. Ако желаете да бъдете изключени от нашите бази данни, моля, свържете се писмено (и по електронен път) с нашия Отговорник по защита на данните (gdpr@werock.bg).


4.4. Комбинираме ли и анализираме ли личните Ви данни?

Можем да комбинираме данни от обществено достъпни източници и от различни имейли, уебсайтове и персонални взаимодействия с Вас (това включва информацията, събрана в нашите различни уебсайтове, като нашите кариерни и корпоративни уебсайтове, както и информацията, събрана при регистрация или свързване с наш уебсайт, чрез Вашите идентификационни данни в социални медии като LinkedIn и Xing). Ние комбинираме тези данни, за да оценим по-добре опита Ви с WeRock.bg и да изпълним другите дейности, описани в нашата декларация за поверителност.


4.5. Споделяме ли лични данни с трети страни?

В допълнение към третите страни, посочени в раздела Ще споделяме ли личните Ви данни с трети страни?, може да споделим Вашите лични данни с маркетингови агенции, съобразно закона.


4.6. Какви са Вашите права по отношение на маркетинговите съобщения?

Можете да упражните правото си да изразите несъгласие с бъдещо получаване на маркетинговите съобщения, като проверявате определени полета върху формулярите, които използваме, за да събираме личните Ви данни, или като използвате механизми за отказване от имейли, които Ви изпращаме. Можете също така да упражнявате правото да преустановите маркетинговите си комуникации или да премахнете Вашите лични данни от нашите бази данни за управление на взаимоотношенията с клиенти по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с нашия Отговорник по защита на данните (gdpr@werock.bg). В такива случаи ще запазим минимални лични данни, за да отбележим, че сте се отказали, за да не се свързваме в бъдеще отново с Вас. Освен това, от време на време, може да Ви предоставяме възможност да ни информирате за предпочитанията си чрез нашия уебсайт.


5. Декларация (политика) на WeRock.bg за поверителност на данните на посетители


5.1. Кои категории лични данни обработва WeRock.bg?

WeRock.bg ще събира лични данни за Вас, за да постигне целите, посочени в Раздел 9.

За допълнителна информация относно конкретните категории лични данни, които WeRock.bg обработва, моля, вижте Раздел 6. За допълнителна информация за източниците, от които WeRock.bg е получил Вашите лични данни, моля, вижте Раздел 7.

Ако ни предоставите лични данни на друго лице (напр. за потенциален служител, съдействате на лице да получи услуга от нас), Вие сте отговорни за това, че лицето Ви е предоставило личните си данни законно и е запознато с информацията, съдържаща се в настоящата декларация за поверителност, и че лицето е съгласно със споделянето на информацията със WeRock.bg.

С изключение на определена информация, която се изисква от закона, Вашето съгласие да предоставите лични данни на WeRock.bg, е доброволно. Следователно за Вас няма да има неблагоприятни последици, ако не желаете да предоставяте на WeRock.bg своите лични данни. Въпреки това, моля, имайте предвид, че ако не предоставите определена информация, WeRock.bg може да не е в състояние да постигне някои или всички цели, посочени в тази декларация за поверителност, и може да не сте в състояние да използвате определени инструменти и системи, които изискват използването на такива лични данни. За повече информация можете да се свържете писмено (и по електронен път) с нашия Отговорник по защита на данните (gdpr@werock.bg).


5.2. Защо WeRock.bg обработва Вашите лични данни?

WeRock.bg може да събира, използва, прехвърля, разкрива и обработва по друг начин личните Ви данни в контекста на улесняване на комуникацията с Вас (включително при спешни случаи), експлоатация и управление на бизнес операциите и системите на WeRock.bg и при спазване на законовите изисквания.

WeRock.bg няма да използва личните Ви данни за цели, които са несъвместими с целите, изброени в настоящата декларация за поверителност, освен ако не са необходими или разрешени от закона, или е във Ваш личен интерес (например при спешна медицинска помощ).


5.3. На кое правно основание WeRock.bg обработва Вашите лични данни?

WeRock.bg обработва личните Ви данни, както е позволено от приложимите закони за защита на данните и вътрешните политики.

WeRock.bg обработва Вашите лични данни за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, поради една или повече от следните причини:
(I) тъй като WeRock.bg е длъжен да направи това за спазване на правно задължение, на което е подчинен;
(II) тъй като такава информация е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна;
(III) тъй като обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от WeRock.bg или от трета страна (както е описано в последното изречение на настоящия параграф), или
(IV) когато е необходимо, за да се защитят жизнените интереси на който и да е човек.


WeRock.bg има законен интерес при събирането и обработката на лични данни, например: (1) за да гарантира сигурността на мрежите и информацията на WeRock.bg, (2) за да администрира и по принцип да извършва бизнес и (3) да предотвратява измами.

Освен това WeRock.bg може да обработва Вашите чувствителни данни и/или да взема автоматизирани решения по отношение на Вас, когато това е разрешено от приложимия закон и/или с Вашето предварително съгласие и за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност.

Моля, вижте Раздел 9 за допълнителна информация относно правното основание, на което WeRock.bg базира обработката на Вашите лични данни за всяка дейност по обработване.


5.4. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Достъпът до Вашите лични данни в WeRock.bg ще бъде ограничен до онези служители, които имат нужда да знаят информацията за целите, описани в настоящата декларация за поверителност, която може да включва персонал в областта на Сигурността, Човешки ресурси, ИТ, Осигуряване на съответствие, Правен отдел, Финанси и Счетоводство, Корпоративни разследвания и Вътрешен одит.

Освен това, когато има нужда, WeRock.bg може да споделя Вашите лични данни с трети страни като доставчици на услуги и публични органи. Преди да направи това, WeRock.bg предприема стъпки за защита на Вашите лични данни. Всички доставчици на услуги и професионални консултанти от трети страни, на които се разкриват личните Ви данни, се очаква и изискват да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни и могат да използват Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни. За категориите трети страни, с които WeRock.bg може да споделя Вашите лични данни, моля, вижте Раздел 10.


5.5. Как WeRock.bg защитава Вашите лични данни?

WeRock.bg поддържа организационни, физически и технически мерки за сигурност на всички лични данни, които притежава.

WeRock.bg прилага водещи пазарни мерки за сигурност, за да защити Вашите лични данни.


5.6. Колко време WeRock.bg запазва личните Ви данни?

WeRock.bg запазва Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо. WeRock.bg поддържа специална политика и процедури за управление и съхранение на архивите, така че личните данни да бъдат заличени след разумен срок съгласно следните критерии за запазване:

o WeRock.bg запазва Вашите лични данни, доколкото има отношения с Вас.
o WeRock.bg запазва Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се съобрази със законовите изисквания, на които е подчинен.
o WeRock.bg запазва Вашите лични данни, когато това е целесъобразно, за да се запази или подобри правното положение на WeRock.bg (например във връзка с давностни срокове, съдебни спорове или разследвания).


Моля, пазете личните си данни по всяко време и уведомете своевременно WeRock.bg за всякакви съществени промени в личните Ви данни.


6. Допълнителна информация за категориите лични данни


По-долу сме посочили категориите лични данни, които WeRock.bg обработва или може да обработва в контекста на дейностите по обработка, описани в декларацията за поверителност.


6.1. Категории лични данни


Лични данни.

Име, предпочитано обръщение, всички видове данни за контакт като имейл, телефонни номера, физически адрес, пол, дата на раждане, възраст, място на раждане.


Чувствителни данни.

WeRock.bg може също да събира определени видове чувствителна информация, когато това е разрешено от закона или с Вашето съгласие, като например здравна/медицинска информация (включително статус на инвалидност и хранителни изисквания/алергии в рамките на събитията, които организираме или спонсорираме). WeRock.bg ще използва такава чувствителна информация само за целите, описани в Раздел 4.


Аудиовизуални материали.

Фотографии и изображения/кадри, заснети на видеонаблюдение чрез CCTV или други видеосистеми, и записи на глас.


Лични данни на деца.

Когато обработваме лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т.н.), съобразно приложимия закон.


Позиция.

Описание на текущата позиция, длъжност, работодател, местоположение, служебни контакт (и) в WeRock.bg.


Данни за достъп до системите и приложенията.

Когато получавате достъп до системите на WeRock.bg, WeRock.bg може да събира информацията, необходима за достъп до системите и приложенията на WeRock.bg като системен идентификатор, LAN ID, имейл акаунт, акаунт за незабавни съобщения, друго ID, системни пароли, дневници за дейността и електронно съдържание, произведено чрез системи на WeRock.bg.


6.2. Освен това за целите на набирането на персонал или за участие в обществени поръчки и подобни проекти WeRock.bg може да обработва личните данни, изложени по-долу.


Лични данни.

В допълнение към посочените по-горе лични данни, WeRock.bg може да събира допълнителни лични данни за целите на наемането, като например национален идентификационен номер, данни за осигуряване, застрахователна информация, семеен статус, местни партньори, свързани лица, информация за контакт при спешни случаи, военна служба.


Чувствителни данни.

WeRock.bg може да събира определени видове чувствителна информация, когато това е разрешено от закона или с Ваше съгласие, като здравна/медицинска информация (включително статус на инвалидност), информация за членство в синдикати, религия, раса или етническа принадлежност, информация за присъди и престъпления. WeRock.bg събира тази информация за конкретни цели, като например здравна/медицинска информация, за да установи наличието на увреждане или заболяване и да осигури полагащо се обезщетение; проучвания за миналото на лицето; като расова или етническа принадлежност, за да се спазят законови задължения и вътрешните политики, свързани с разнообразието и борбата с дискриминацията.


Документация, изисквана съобразно законите за имиграцията.

WeRock.bg може да събира данни за гражданство, паспортни данни, данни за пребиваване или разрешително за работа (физическо копие и/или електронно копие).


Информация за академичното и професионалното развитие.

Информацията, необходима за извършване на проверка на миналото на лицето, подробности за представянето на лицето, за решения и за резултатите от изпълнението им, обратна връзка и предупреждения за ефективността, програми за обучение/електронно обучение, образование, дипломи, квалификации, преглед на ефективността и развитието (включително информация при поискване/предоставяне на обратна информация, създаване на приоритети, подходящи инструменти), шофьорска книжка и информация за собствеността на автомобил и информация, използвана за попълване на биографии.


7. Допълнителна информация за източниците на лични данни

Вашите лични данни са получени от WeRock.bg от посочените по-долу източници.


7.1. Източник, от който WeRock.bg получава личните данни

o Вас.
o Служители на WeRock.bg.
o Работодатели на посетители.
o Подизпълнители.
o Публични органи.
o Обществени уебсайтове, публични регистри и социални медии.
o Доставчици и партньори.


7.2. Освен това за целите на набирането на персонал WeRock.bg може да получи лични данни от посочените по-долу източници.

o Предишни работодатели.
o Образователни институции.
o Доставчици на проверка на досието.
o Доставчици на управление на таланти.


Горепосочените източници са частни източници, освен ако източникът е изрично посочен като "публичен". Обърнете внимание, че тези източници може да са съхранявали личните Ви данни както в Република България, така и в ЕИП.


8. Допълнителна информация за целите


Както е посочено в декларацията за поверителност, WeRock.bg обработва Вашите лични данни с различни цели. По-долу сме посочили целите, за които WeRock.bg може да обработва Вашите лични данни.


Цел.

o Съобразяване със законовите изисквания.
o Спазване на законовите изисквания, като например задължителни заявления, водене на отчети и задължения за докладване, извършване на одити, законови инспекции и други искания от държавни или други публични органи, административни и съдебни производства, като призовки, упражняване на законни права и средства за защита, водене на разследвания и спазване на вътрешни политики и процедури, защита, прилагане или защита на законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или имуществото на WeRock.bg, негови служители, агенти и подизпълнители (включително изпълнение на съответните споразумения и условия за ползване), защита на безопасността, неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителите на продукти или услуги на WeRock.bg, или на обществеността, или защита срещу измами, или за целите на управление на риска.
o Улесняване на комуникацията с Вас (включително при спешни случаи).
o Улесняване на комуникацията с Вас, осигуряване на непрекъсваемост на бизнеса, защита на здравето и безопасността на служителите и други, опазване на ИТ инфраструктурата, офис оборудване и друга собственост, улесняване на комуникацията с Вас и с посочените от Вас контакти при спешни случаи.
o Работа и управление на бизнес операциите на WeRock.bg (включително сигурност).
o Операции и управление на ИТ и комуникационни системи, ИТ операции за сигурност, контрол на достъпа до съоръжения, управление на активите на WeRock.bg, непрекъснатост на работата и възстановяване след бедствие, съставяне на одиторски пътеки и други инструменти за отчитане, поддържане на записи, свързани с бизнес дейности и организиране на WeRock.bg събития/семинари.
o Повторно използване и комбиниране на информация от обществения сектор, съобразно закона.


Предприемане на анализи на данни.

o Прилагане на аналитични данни към бизнес операции и данни, за да се опише, прогнозира и подобри бизнес ефективността в WeRock.bg и/или да се осигури по-добра практическа работа на потребителите. По-конкретно, областите на анализа включват описателни анализи, прогнозни анализи, анализи, включващи физически лица (клиенти, бизнес контакти), използване на лични данни, анализи, управлявани от маркетинга.


Подбор на персонал.

o Управление на кандидатури за работа, включително провеждане на интервюта, извършване на оценки, оценка на изпълнението, финансово планиране, предприемане на платежна администрация, управление на програмите за включване и разнообразие, извършване на предварителни проверки, планиране и мониторинг на изисквания за обучение.


9. Допълнителна информация за правните основания


WeRock.bg може да обработва Вашите лични данни на база на посочените по-долу правни основания.


Правно основание

o Улесняване на комуникацията с Вас (включително при спешни случаи).
o Оправдано въз основа на законните интереси на WeRock.bg за осигуряване на правилна комуникация и спешна обработка в рамките на организацията.
o Работа и управление на бизнес операциите на WeRock.bg (включително сигурност).
o Оправдано въз основа на законните интереси на WeRock.bg за осигуряване на правилното функциониране на нейните бизнес операции.


Спазване на законовите изисквания.

o Необходимо за осигуряване на съответствието със законово изискване, на което се подчинява WeRock.bg.
o Мониторинг на използването на системите на WeRock.bg.
o Оправдано въз основа на законните интереси на WeRock.bg за избягване на несъответствието и за защита на нейната репутация.


Предприемане на анализи на данни.

o Оправдано въз основа на законните интереси на WeRock.bg за анализиране и подобряване на правилното функциониране на нейните бизнес операции.


Подбор на персонал.

o Оправдано въз основа на законните интереси на WeRock.bg, за да се гарантира, че набира подходящи служители.


Моля, имайте предвид, че:

o Когато настоящата декларация за поверителност указва, че WeRock.bg разчита на законните си интереси за определена цел, WeRock.bg е на мнение, че нашите законни интереси не пренебрегват Вашите интереси, права или свободи, поради (I) прозрачността, която WeRock.bg предоставя, (II) подхода на WeRock.bg по отношение на неприкосновеността на личния живот на етап на проектиране и по подразбиране, (III) редовния преглед на неприкосновеността на личния живот от страна на WeRock.bg и (IV) правата, които имате във връзка с дейността по обработване. Ако желаете да получите допълнителна информация за този балансиран подход, можете да се свържете писмено (и по електронен път) с Отговорника по защита на данните (gdpr@werock.bg) на WeRock.bg.
o Когато някоя от горепосочените цели изисква обработването на чувствителни данни, WeRock.bg ще го извърши само когато е разрешено от приложимото законодателство или с Вашето предварително съгласие.
o Когато някоя от горепосочените цели включва автоматизирано решение, WeRock.bg ще осъществи това автоматично решение само с Вашето предварително съгласие и след като Ви поднесе разбираема информация за логиката, включена в автоматизираното решение, както и за значимостта и предвидените последствия на това автоматично решение за Вас.
o WeRock.bg ще обработва Вашите лични данни въз основа на Вашето предварително съгласие, доколкото това съгласие се изисква задължително по закон.

10. Допълнителна информация относно категориите получатели трети страни


В допълнение към прехвърлянето на лични данни към съответния вътрешен персонал, WeRock.bg може също така да прехвърли Вашите лични данни към категориите несвързани трети страни, посочени по-долу:

10.1. Категории трети страни

Професионални съветници.
o Счетоводители, одитори, адвокати, застрахователи, банкери и други външни професионални съветници във всички страни, в които работи WeRock.bg.

Доставчици на услуги.

o Фирми, които предоставят продукти и услуги на WeRock.bg, като доставчици и поддръжка на информационни системи, търговски организации и асоциации и други доставчици на услуги.
o За целите на набирането на персонал WeRock.bg може също така да прехвърли Вашите лични данни на компании, които предоставят продукти и услуги на WeRock.bg по отношение на представянето, обучението, управлението на разходите и проверка на миналото.

Публични органи.

o Лица, които регулират или имат юрисдикция по отношение на WeRock.bg като регулаторни органи, правоприлагащи органи, публични органи и съдебни органи.

Корпоративна/търговска сделка.

o Трети страни, във връзка с всяко предложение за или действителна реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, възлагане, прехвърляне, или друго разпореждане на всички, или на част от бизнеса на WeRock.bg, активи или наличности (включително, във връзка с производство по несъстоятелност или подобни процедури). Трети страни, във връзка с всеки предложен или действителен клиентски проект.


11. Политика за "бисквитки" и подобни технологии


По-долу е представена информация за това как WeRock.bg използва "бисквитки" и други подобни технологии на своя уебсайт.


11.1. Какво представляват "бисквитките"?

"Бисквитките" са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт и позволявате на даден уебсайт да разпознае Вашето устройство.


11.2. Защо използваме "бисквитки" и подобни технологии?

"Бисквитките" изпълняват много различни задания, като например да Ви позволят ефективно да навигирате между страниците, да запомните Вашите предпочитания и да подобрите практическата си работа като потребител. Те също така могат да помогнат да се гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са по-подходящи за Вас и Вашите интереси.


11.3. WeRock.bg използва ли "бисквитки" за маркетинг и анализи?

Да, може да използваме събраните от нашите "бисквитки" данни, за да идентифицираме поведението на потребителите и да показваме съдържание и оферти въз основа на Вашия профил и за другите описани по-долу цели до степен, допустима по закон.

Някои от "бисквитките", които използваме, не събират информация, която идентифицира посетителите. Например:

o Бисквитки за ефективността.
o Целеви "бисквитки" (targeting cookies), където не сте регистриран потребител.
o В други случаи можем да свързваме информация за "бисквитки" (включително информация от "бисквитки", разположени чрез нашите реклами на уебсайтове на трети страни) с идентифицируемо лице. Например:
o Ако ви изпратим целеви имейл, който включва пикселни маркери (web beacons), "бисквитки" или други подобни технологии, ще знаем дали ще отворите, прочетете или изтриете съобщението.
o Когато кликнете върху връзка в маркетингово съобщение, което получавате от WeRock.bg, може да използваме "бисквитки", за да регистрираме кои страници виждате и какво съдържание изтегляте от нашия уебсайт, дори ако не сте регистрирани или не сте влезли в наш уебсайт.

Комбиниране и анализиране на лични данни – както е описано по-горе, можем да комбинираме данни от обществено достъпни източници и от различни имейли, уебсайтове и лични взаимодействия с Вас (това включва информация, събрана от различни уебсайтове, като кариерни и корпоративни уебсайтове и събраната информация, когато се регистрирате или влезете в нашия уебсайт, или се свържете с нашия уебсайт, използвайки Вашите идентификационни данни от социални медии като Facebook, LinkedIn и Xing). Ние комбинираме тези данни, за да оценим по-добре опита Ви със WeRock.bg и да изпълняваме другите дейности, описани в нашата декларация за поверителност.


11.4. Използвате ли "бисквитки" от трети страни?

Някои "бисквитки", които използваме, са от компании трети страни, като например Adobe Analytics, Facebook, Google, LinkedIn Analytics, Adwise, Adsense, Gemius и др. за да ни предоставят уеб анализи и разузнавателни данни за нашия уебсайт. Тези компании използват кода за програмиране, за да събират информация за взаимодействието Ви с нашия уебсайт, като например посетените от Вас страници, връзките, върху които кликнете, и колко дълго сте в нашия уебсайт. Този код е активен само докато сте на уебсайт на WeRock.bg. За повече информация относно това как тези компании събират и използват информация от наше име, моля, вижте техните декларации за поверителност: Adobe, Facebook, LinkedIn, Google и други.


11.5. WeRock.bg използва ли технологии за проследяване без "бисквитки"?

Може също да използваме пикселни маркери (т.нар. web beacons, включително т.нар. conversion pixels) или други технологии за подобни цели, както беше посочено по-горе, и можем да ги включим в уебсайта си, в маркетинговите съобщения или в наши бюлетини, в свързаните уебсайтове, за да определим дали съобщенията са били отворени, кликнати. Пикселните маркери (web beacons) не поставят информация на устройството Ви, но те могат да работят заедно с "бисквитките", за да наблюдават дейността на уебсайта. Посочената по-долу информация относно "бисквитките" се отнася и за пикселните маркери и подобни технологии. Така наречените conversion pixels са малки кодове, разположени на конкретна уебстраница, които се задействат, когато някой посети страница, което води до увеличаване на броя им.


11.6. Как да процедирам, ако не желая "бисквитки"?

С използването на нашия уебсайт приемате, че можем да поставяме "бисквитки" на Вашето устройство, както е обяснено по-долу.

Ако искате да премахнете съществуващите "бисквитки" от устройството си, можете да направите това, като използвате опциите на браузъра си. Ако искате да блокирате бъдещите "бисквитки", които се поставят на устройството Ви, можете да промените настройките на браузъра си, за да направите това. Моля, имайте предвид, че изтриването и блокирането на "бисквитките" ще окажат влияние върху практическата ви работа с потребителите, тъй като части от уебсайта може вече да не работят. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си, за да блокирате "бисквитките", нашата система ще издаде "бисквитки" веднага щом посетите нашия сайт или щракнете върху връзка в целевия имейл, който Ви изпращаме, дори ако сте изтрили нашите "бисквитки".


11.7. Какви видове "бисквитки" съществуват и кои от тях използва нашия уебсайт?

"Бисквитките", използвани в уебсайта на WeRock.bg, са категоризирани въз основа на категориите, намиращи се на уебсайта на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) и други публични източници.

Важно е обаче да се отбележи, че не всички "бисквитки" могат да се използват във всички уебсайтове. Списък на "бисквитки", използвани от нашия уебсайт по категории, е изложен по-долу. В рамките на тези четири категории по-долу "бисквитките" се класифицират като за сесия (session) или постоянни (persistent) "бисквитки".

"Бисквитките за сесия" са временни и след като затворите прозореца на браузъра, те се изтриват от устройството Ви.

"Постоянните бисквитки" остават на устройството Ви за по-дълъг период от време и се използват от уебсайта, за да разпознаят устройството Ви, когато се върнете. Повече информация за "бисквитките" можете да намерите на интернет адреси: http://www.allaboutcookies.org/ и http://www.youronlinechoices.eu/.


WeRock.bg може да използва бисквитки "за сесия" и "постоянни" "бисквитки".


Категория

Примери

Строго необходими бисквитки (strictly Necessary cookies):

Тези "бисквитки" са от съществено значение, за да Ви позволят да се движите в сайта и да използвате неговите функции, като например достъп до защитени зони на сайта. Без тези "бисквитки" услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени.

Ние категоризираме следното като строго необходими бисквитки (strictly Necessary cookies):

• Регистрирана "бисквитка" на посетител – уникален идентификатор, даден на всеки регистриран потребител, използван за разпознаването им чрез посещението им и при връщането им на сайта. Вижте също функционалните "бисквитки" (Functionality cookies) по-долу.

Бисквитки за ефективност (performance cookies):

Тези "бисквитки" събират информация за посещението и използването на нашия уебсайт, например кои страници посещавате най-често и дали получавате съобщения за грешки от уеб страници. Тези "бисквитки" не събират информация, която идентифицира посетителя. Цялата информация, която тези "бисквитки" събират, е анонимна и се използва само за подобряване на начина на функциониране на уебсайтовете.


Категоризираме следното като "бисквитки" за ефективност (performance cookies):

• URL адрес на референта (вътрешна страница) – използва се за съхраняване на URL адреса на предишната посетена страница. Позволява ни да проследим как посетителите се движат в нашия сайт.
• URL адрес на референта (външна страница, включително ако кликнете върху линкове от социалните медии към страници на WeRock.bg) – използва се за съхраняване на URL адреса, който препраща посетител към нашия сайт, за да можем да разберем кои URL адреси препращат посетителите на нашия сайт.
• История на URL адресите – използва се за съхраняване на посетените от потребителя страници.
• Нерегистрирана "бисквитка" за посетители – уникален идентификатор, даден на всеки посетител, за да позволи анализ на това как нерегистрираните посетители използват нашия сайт.
• "Бисквитки" за управление на сесии – тези "бисквитки" ни позволяват да следваме действията на даден потребител на нашия уебсайт по време на сесията на браузъра. Сесията на браузъра започва, когато потребителят отвори прозореца на браузъра, посети нашия уебсайт и завършва, когато напуснат нашия уебсайт и затворят прозореца на браузъра си. Нашите "бисквитки" за управление на сесии се създават временно. След като затворите браузъра си, нашите бисквитки за управление на сесии се изтриват.

Функционални "бисквитки" (Functionality cookies):

Тези "бисквитки" позволяват на даден сайт да запомни Вашите предпочитания (като Вашето потребителско име, език или региона, в който се намирате) и да предоставя повече персонализирани функции.

Тези "бисквитки" не могат да проследяват активността Ви на сърфиране в други уебсайтове. Те не събират никаква информация за Вас, която може да се използва за реклама или запомняне къде сте били в интернет извън нашия сайт.

Ние категоризираме следните функционални "бисквитки" (Functionality cookies):

• Регистрирана "бисквитка" на посетител – уникален идентификатор, даден на всеки регистриран потребител на нашия сайт, използван за показването на съдържание и оферти въз основа на техните профили. Също така се използва за анализ и маркетинг цели. Вижте също и строго необходими бисквитки (strictly Necessary cookies) по-горе.

Целеви "бисквитки" (targeting cookies): Тези "бисквитки" се използват за (1) предоставяне на реклами, които са по-подходящи за Вас и Вашите интереси; (2) ограничаване на броя пъти, които виждате реклама; (3) помагат да се измери ефективността на рекламната кампания; и (4) да се разбере поведението на хората, след като видят реклама. Те обикновено се пускат от името на рекламни мрежи с разрешението на оператора на сайта. Те помнят, че сте посетили сайт, и доста често ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

WeRock.bg използва реклами от трети страни, затова използваме и целеви "бисквитки" за рекламиране, като ги използваме и за събиране на аналитични и разузнавателни данни за сайта.

Категоризираме следното като целеви "бисквитки" (targeting cookies):

• Събиране на аналитични и разузнавателни "бисквитки" (intelligence cookies).

• "Бисквитки" на трети страни. Целевите "бисквитки" могат да се използват и на уебсайтове на трети страни, а трети страни могат да ги използват на уебсайта ни, както следва:

– Уебсайтове за социални медии – местата за социални медии на трети страни може да регистрират информация за Вас. Това може да включва дейности като например, когато кликнете върху бутона "Добавяне" или "Харесай" за сайт за социални медии, докато сте на нашия сайт. Ние не контролираме тези уебсайтове или техните дейности. Възможно е да намерите информация за уебсайтове за социални медии на самите уебсайтове. Препоръчваме ви да прочетете правилата за ползване и декларацията за поверителност на тези уебсайтове, преди да ги използвате.

Рекламите WeRock.bg на уебсайтове, които не са на WeRock.bg – "Бисквитки" могат да бъдат поставени на уебсайтове, които не са на WeRock.bg, така че когато кликнете върху реклама на WeRock.bg, разположена на тези уебсайтове, на WeRock.bg се предоставя информация за ефективността на нашата реклама.


Свържете се с нас:

Можете да се свържете писмено (и по електронен път) с нашия Отговорник по защита на данните (gdpr@werock.bg), ако:
o Имате общ въпрос относно това как WeRock.bg защитава Вашите лични данни.
o Желаете да упражните правата си във връзка с правата си за лични данни, както е посочено в раздели "Какви права имате относно обработката на личните Ви данни" и "Как използваме личните данни за маркетингови цели?".
o Желаете да подадете жалба относно използването на данните от WeRock.bg.


Настоящата декларация (политика) за поверителност на данните на WeRock.bg е последно актуализирана на 27.01.2019 г.